BAN GIÁM ĐỐC


 

Giám đốc: Lê Kỳ Trường

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Email: [email protected]

 

image_53a8e.png

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trường

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: [email protected]