Cổng nỗ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nỗ hũ

  • :
  • :
nỗ hũ - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2023)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên twitter Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            SỞ Y TẾ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 298/ QĐ-SYT                                              Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2013
 
 
                                                         QUYẾT ĐỊNH
                      Về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
                                                 ngành Y tế năm 2013.
                               
                                       GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
 
          Căn cứ Quyết định số 1688/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế Quảng Ninh;
          Căn cứ Quyết định số 117/BYT ngày 08/02/1979 của Bộ Y tế về Quy chế tổ
chức và hoạt động của Hội đồng nghiên cứu khoa học ngành Y tế;
          Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng nghiên cứu khoa học ngành Y tế ngày
15/05/2012;
          Xét đề nghị của trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế,
 
                                                            QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp ngành và cấp cơ sở
cho các chủ nhiệm đề tài (có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Các chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương theo yêu cầu
của Hội đồng nghiên cứu khoa học ngành y tế và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học theo đúng  tiến độ.
          Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.
          Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chức năng của Sở  y tế và các ông,
bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BGD  SYT;
- Lưu:VT,NVY.                                                              
        
 
   DANH SÁCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM  2013
                                  
 
STT Tên đề tài Đơn vị Người thực hiện Cấp đăng ký Thời gian hoàn thành
1 Phân tích tình hình bệnh tay chân miệng điều trị tại BVĐK huyện Đông Triều năm (2011-2012) Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Lê Minh Toan Cấp cơ sở 2013
2 Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt Amydal gây mê nội khí quản bằng dao điện tại BVĐK huyện Đông Triều năm 2012-2013 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Kim Lâm Cs. Bs. Nguyễn Văn Tùng Cấp cơ sở 2013
3 Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo tuyến tại BVĐK huyện Đông Triều Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Phạm Quang Hữu
Cs. Thành viên CĐT
Cấp cơ sở 2013
4 Đánh giá hiệu quả tác dụng hạ thân nhiệt của chăm sóc điều dưỡng chủ động trong điều trị bệnh nhân sốt cao tại BVĐK huyện Đông Triều năm 2013 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN. Lương Thị Tuyến Cs. Khoa PTGM-HSCC Cấp cơ sở 2013
5 Đánh giá hiệu quả của phương pháp châm cứu trên một số bệnh nhân đau dây thần kinh giai đoạn cấp Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Thị Thanh Mai.
Cs. Khoa YHCT
Cấp cơ sở 2013
6 Đánh giá thực trạng tiêm an toàn tại BVĐK huyện Đông Triều Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN: Nguyễn Đức Hùng Cs. Vũ Thị Lộc
Vũ Thị Xuân
Cấp cơ sở 2013
7 Đánh giá thực trạng bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa Khám bệnh - Bệnh viên đa khoa huyện Đông Triều  năm 2013 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs. Nguyễn Ngọc Sỹ
Cs.Bs. Nguyễn Ngọc Nguyên
KTV. Vương Thị Cử
Cấp cơ sở 2013
8 Áp dụng phần mềm Misa net 2012 vào quản lý tài sản của BVĐK huyện Đông Triều Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN: Nguyễn Anh Trưởng
Cs. Nguyễn Thị Hà Linh
Cấp cơ sở 2013
9 Tình hình bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực Mạo khê năm 2013 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs. Nguyễn Thị Hằng
Cs.Ys.Nguyễn Minh Tiến
Cấp cơ sở 2013
10 Xây dựng cổng thông tin điện tử BVĐK huyện Đông Triều năm 2013 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN: Nguyễn Văn Thành
Cs: Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thu Hiền
Cấp cơ sở 2013

(Kèm theo Quyết định số 298/QĐ-SYT ngày 15/05/2013 của Sở Y tế)

Liên hệ với chúng tôi

nỗ hũ

HOTLINE: 02033.870.061
CẤP CỨU: 02033.670.297

Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê

Email : maokhe.ttytđ[email protected]

Địa chỉ: Ngõ 51 - Khu hoàng hoa thám – P.Mạo khê – TX.Đông Triều – Quảng Ninh

SĐT: 02033671226

Website liên kết